HomePrivacybeleid

 

 

 

 

 

Algemene verkoopvoorwaarden:

1. Alle klachten moeten geschieden binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur en uitsluitend bij wijze van aangetekend schrijven.

2. Facturen die niet op de gestelde vervaldag betaald worden, leveren van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verwijl interesten op van 12% per jaar, alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 15% op het factuurbedrag, met een minimum van 125,00 €, zelfs bij de toekenning van termijnen van respijt.

3. Alle betwistingen tussen Bani c.v. en de Klant worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.

4. Algemene voorwaarden die betrekking hebben op onze werking kan u nalezen op de volgende pagina: klik hier

 

Privacybeleid Bani:

Wees gerust, wij nemen de bescherming van je persoonsgegevens ter harte. Wij nodigen je dan ook uit om ons privacybeleid door te nemen. Daarin kan je terugvinden welke persoonsgegevens wij over jou verzamelen, waarom wij ze verzamelen, hoe lang wij ze bewaren en hoe je je rechten kunt uitoefenen.

Artikel 1 – Verantwoordelijke

Bani CV met maatschappelijke zetel te Keizer Karellaan 57 – 1982 Elewijt, België ingeschreven bij de KBO onder het nummer BE0833 635 618. (hierna “Bani”, “wij”, “onze”, “ons” genoemd) is verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat Bani het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

Door gebruik te maken van onze diensten en toepassingen kunnen wij persoonsgegevens van jou verkrijgen. Dit is in het bijzonder het geval wanneer:

 • Je onze website bezoekt (zie ook “Cookiebeleid”)
 • Je je registreert op onze website, op een sociaal mediaplatform of in een afhaalpunt, bijvoorbeeld naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling, de aankoop van een product uit het Bani-gamma, het contacteren van onze klantendienst enz.
 • Je je inschrijft voor onze wedstrijden of promotionele acties

Wij kunnen volgende persoonsgegevens over jou verkrijgen:

 • Je klantgegevens, waaronder naam en voornaam, profielnaam en wachtwoord van je Bani-account, (leverings)adres, emailadres, telefoonnummer, facturatiegegevens, aankoophistoriek, gebruikte betaalmiddelen, historiek van je contacten met de klantendienst
 • Andere persoonsgegevens, waaronder je sociale media-account ID, je geboortedatum, je registratiegegevens verstrekt naar aanleiding van een inschrijving voor een wedstrijd of promotionele actie

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

❖ Algemene doeleinden

Bani zal je persoonsgegevens voor de volgende algemene doeleinden gebruiken:

 • Om de door jou gevraagde dienst te kunnen aanbieden

Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens van jou om de door jou gevraagde dienst te kunnen aanbieden (bv. je leveringsadres in het kader van een levering,  je facturatiegegevens om je correct te kunnen factureren, de profielgegevens van je Bani-account met het oog op het gebruik van onze website, enz.).

 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

In bepaalde gevallen zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens van jou te verzamelen of te bewaren. Zo zijn wij wettelijk verplicht om in bepaalde omstandigheden een factuur uit te reiken en te bewaren (bv. bij een verkoop op afstand). Bijgevolg zullen wij je facturatiegegevens opvragen.

Daarnaast kan het in zeldzame gevallen voorkomen dat Bani je persoonsgegevens als gevolg van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Bani zal je hiervan steeds op de hoogte trachten te brengen, tenzij dit niet mogelijk is omwille van wettelijke verplichtingen.

 • Om fraude en inbreuken op te sporen en te bestrijden

Wij voeren verschillende controles uit om fraude en inbreuken op te sporen en te bestrijden. Zo kunnen wij nagaan of een betaling aanvaard werd, alvorens wij het product leveren bij de klant.

Tevens hebben wij camerabewaking in en rond ons magazijn en afhaalpunten om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. De aanwezigheid van camerabewaking wordt steeds gemeld aan de ingang van ons magazijn of afhaalpunt.

 • Om onze diensten en processen te verbeteren

Wij evalueren onze diensten en processen aan de hand van je contacten met onze medewerkers. Met oog op het verbeteren van onze diensten en processen, voeren wij ook trendanalyses uit aan de hand van gepseudonimiseerde en geaggregeerde gegevens.

Direct-marketingdoeleinden

Indien je je toestemming hebt gegeven, kunnen wij je gegevens gebruiken voor directmarketingdoeleinden. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht of door contact op te nemen met Bani per mail op [email protected] per post (T.a.v. Bani – Data Protection, Keizer Karellaan 57, 1982 Elewijt).

Artikel 4 – Doorgifte aan derden

Bani zal je persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Bani, kan dit betekenen dat je gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Bani geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen. Wij zullen je hiervan vooraf trachten in te lichten.

Artikel 5 – Duur van de verwerking

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. Afhankelijk van het doeleinde kan de bewaartermijn verschillend zijn. Bani is bijvoorbeeld wettelijk verplicht om uitgereikte facturen 7 jaar bij te houden. Daarnaast achten wij het juridisch noodzakelijk om bepaalde gegevens te bewaren als bewijs bij geschillen en dit tot maximaal 10 jaar.

Tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is, verwijderen of anonimiseren wij je gegevens 10 jaar na je laatste contact met Bani.

Artikel 6 – Je rechten en de uitoefening ervan

❖ Recht van toegang en inzage

Je hebt steeds het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken en hierover bijkomende informatie te verkrijgen.

❖ Recht van verbetering, verwijdering en beperking

Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Bani. Daarnaast heb je het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen. Je hebt eveneens het recht om je gegevens te laten verwijderen. In dat geval moet je er rekening mee houden dat bepaalde diensten en producten niet meer aangeboden kunnen worden.  Je mag eveneens vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

❖ Recht van verzet

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je het recht om je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval moet je geen redenen opgeven. Je kunt dit doen door te klikken op de link onderaan in onze reclamemails of door ons te contacteren op [email protected] of per post (T.a.v. Bani – Data Protection, Keizer Karellaan 57, 1982 Elewijt).

❖ Recht van vrije gegevensoverdracht

Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

❖ Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken. Je kunt dit doen door te klikken op de link onderaan in onze reclamemails of door ons te contacteren op [email protected] of per post op. (T a.v. Bani – Data Protection, Keizer Karellaan 57, 1982 Elewijt).

❖ Uitoefening van uw rechten

Je kunt je rechten schriftelijk uitoefenen per brief (T a.v. Bani – Data Protection, Keizer Karellaan 57, 1982 Elewijt) of per email ([email protected]). Indien je je rechten schriftelijk uitoefent, vragen wij jou om een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart toe te voegen. Wij gebruiken de kopie van je identiteitskaart enkel ter verificatie van je identiteit.

Artikel 7 – Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van je persoonsgegevens omvat in beginsel geen profiling en je zal door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen. Wij kunnen gebeurlijk wel een individueel profiel over jou bijhouden uitsluitend met als doel u beter te kunnen bedienen met producten en voorstellen op uw maat.

Artikel 8 – Recht om klacht in te dienen

Als je klachten hebt over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens, kan je steeds onze Data Protection Officer contacteren op het emailadres [email protected] Wij proberen met plezier je probleem op te lossen. Je kunt ook een klacht neerleggen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: [email protected]. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Artikel 9 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van de verzamelde persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kan Bani aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van je persoonsgegevens. Wij wensen ook op te merken dat je als enige verantwoordelijk bent voor het gebruik dat wordt gemaakt van de website vanaf je computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan. Wij raden je aan om eveneens de nodige veiligheidsvoorzorgen te nemen, onder andere door elke niet toegestane toegang tot je login en code te voorkomen.

Artikel 10 – Toegang door derden

Wij geven je persoonsgegevens niet door aan derden voor commerciële doeleinden. Om je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot je persoonsgegevens aan onze werknemers en aan ondernemingen die in onze opdracht werken. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze bedrijven.

Artikel 11 – Contact

Als je vragen hebt over ons Privacybeleid, kan je als volgt contact met ons opnemen:

 1. Je kunt mailen op: [email protected]
 2. Je kunt een brief sturen naar het volgende postadres: T a.v. Bani – Data Protection, Keizer Karellaan 57, 1982 Elewijt.
GEEN VERBORGEN KOSTEN

Levering, verwerking, tools, … gratis!

STIPTE LEVERING

Ook ’s avonds en in het weekend.

BETAAL PAS ACHTERAF

Eerst zonder zorgen verkopen.

Persoonlijke service

Begeleiding voor en na verkoop.

https://baniwafels.be/wp-content/uploads/Bani-Wafels-Logo-white-small-2.png

OPENINGSUREN

TELEFONISCH & E-MAIL:
MA-ZA: 08:00 – 19:00
[email protected]

.
LEVERINGEN & AFHALINGEN:
MA-ZO: MAAK UW AFSPRAAK
SCHOOLVAKANTIES: GESLOTEN

© 2020  Bani®  BTW/TVA BE0833 635 618 

Privacy (GDPR) | Algemene voorwaarden | Cookies | Betalingsmethodes

logo